Valåe kraftverk

Valåe kraftverk ligger vid Lesjaskog i Lesja kommun i Oppland Fylke. Kraftverket är projekterat med inloppsdamm på 878 meters höjd. Denna består av en utgrävd/utsprängd bassäng i berg med en 3 meter hög och cirka 15 meter bred damm. Vattenvägen har en total längd på cirka 1 640 meter och består av nedgrävda rör. Kraftstationen är placerad på 630 meters höjd och är utförd i Småkrafts typiska stil.

Historia

Kraftverket ligger på gårdsnummer 26/14 och 20/1 i Lesja kommun. Dessa har ett område på varsin sida av Valåe och äger därmed fallrättigheterna i Valåe upp till den gemensamma egendomen.

Markägarna var övertygade om att älven hade god potential för småskalig kraftproduktion. Det stod snabbt klart att byggandet skulle medföra omfattande investeringar. Under 2007 ingicks avtal med Småkraft, som tog på sig risken, arbetet med licensprocessen och själva byggandet.

NVE beviljade licens under 2012 och sommaren 2013 påbörjade Bjorli Anlegg det faktiska byggarbetet. Bjorli Anlegg är ett samarbete mellan tre lokala entreprenörsfirmor, Kvekroken Entreprenør, Lesja Bulldozerlag och Aaheim Maskiner & Transport. De hade med sig Jora Bygg & Laft AS som utförde betongarbetet. Vid årsskiftet 2014/2015 stod kraftverket färdigt för att leverera förnybar energi och lokala näringsintäkter.

Stationsbyggnaden är utförd med glasfasad och naturstensmur. Den passar väl in i omgivningen där den ligger ovanför cykelvägen vid Lesjaskogsvatnet.

I Lesjaverkområdet finns en lång historia av användandet av resurserna i närområdet. Både vattenkraft för kvarnar, sågverk och ström samt stordriften på järnverket på 1600- och 1700-talen vittnar om detta. Den moderna kraftproduktionen är därmed en del av utvecklingen.

Projektet

Genomförandet av projektet har bjudit på en del utmaningar längs vägen. Projektet delades både i licensfasen – och mer ovanligt – i detaljplansfasen. Processerna för godkännande tog lång tid.
Inloppet ligger i ett trångt område med behov för sprängning i en i övrigt besvärlig terräng.

På den positiva sidan har den lokala entreprenören och andra leverantörer hållit planen. Detta i kombination med ett operativt projektteam har säkerställt att projektet slutfördes inom budget.
Vintern var på vår sida och möjliggjorde arbete under en period som vanligtvis skulle ha inneburit avbrott i anläggningsarbetet. Kreativa och kunniga lokala entreprenörer har också bidragit till byggprojektet.
Samarbetet med markägarna har varit gott. Deras bidrag i form av lokal kunskap och närvaro under både ansökningsfasen och byggfasen har bidragit till gott projektgenomförande.

Valåe kraftverk har inflöde från ett upptagningsområde på 22 km2. Minsta vattenflöde är 15 l/s på vintern och 70 l/s på sommaren. Inlopp på en höjd om 875 meter och kraftstation på 627 ger en fallhöjd på 248 meter. Produktionen är uppskattad till 5,5 GWh under ett normalt år. Det motsvarar strömförbrukningen för 275 hushåll.

Peltonturbinen har 5 strålar med en maximal kapacitet på 850 l/sek och driver en generator på 2,1 MVA, 690 V. All ström transformeras upp till 22 kV och levereras till nätet.

Inloppet är byggt som en tröskel med ”hajbur” som inloppskonstruktion. Inloppet är väl anpassat till omgivningen på plats.

Rörgatan är i GRP/gjutjärn och nedgrävd från inlopp till station. Längden är 1 700 meter och diametern 600 mm.

Kraftstationsbyggnaden är utförd i Småkrafts välkända stil. Den är på 80 m2 och väl anpassad till terrängen. Utloppet förs via rör ut i Valåe.

Tekniska data

Nederbördsfält

22,3 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 70 l/s

Inloppshöjd

878 m

Kraftverkshöjd

630,0 m

Fallhöjd

248 m

Produktion

5,1 GWh
Detta motsvarar ström till 319 hushåll.