Öppenhetslagen

Öppenhetslagen ska främja företags respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor, samt säkerställa att allmänheten har tillgång till information om hur vi hanterar negativa konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.​​

Vårt tillvägagångssätt

Småkraft är ett ledande företag inom förnybar energi som specialiserat sig på att skapa förnybar energi med små vattenkraftverk. Som företag med långsiktiga ambitioner utvecklar, bygger och driver vi vattenkraftverk i Norge och Sverige. Inom loppet av ett normalt år producerar vi 2 TWh förnybar vattenkraft och har som målsättning att öka detta till 3 TWh innan 2027. Småkrafts operationscenter ligger i Bergen, men vi finns också på plats i Oslo, Flatanger, Hamar, Nittedal, Sandnes, Harstad och Uppsala i Sverige.

Småkraft har sedan 2017 tagit fram och publicerat en årlig hållbarhetsrapport. Som en del av denna har vi under 2022 lagt in kraven i öppenhetslagen som en grundläggande förutsättning för vårt hållbarhetsarbete. Utöver detta har vi implementerat dessa krav i våra styrdokument.

Dokumentet sammanfattar due diligence-bedömningen vi gjorde i samband med implementeringen av kraven i öppenhetslagen. Kompletterande information om våra krav på säkert beteende och medvetenhet om socialt ansvar för närmiljön kring våra kraftverk återfinns i kapitel 2 i hållbarhetsrapporten, som finns tillgänglig på vår hemsida. I kapitel 4 i samma dokument finns ytterligare information om värderingar av olika riskmoment knutna till vår verksamhet.
Kraven gäller inte bara för våra egna anställda, utan även för våra leverantörer och externa parter som vi samarbetar med i samband med byggande och drift av våra kraftverk.

Hållbarhetsrapporten för 2022 lades fram och godkändes av Småkraft AS:s styrelse 28 mars 2023.

Due diligence-bedömning

Småkraft har sedan 2020 genomfört en riskbedömning av alla aspekter av vår verksamhet. Denna bedömning uppdateras varje år baserat på externa krav som lagar och föreskrifter, men även krav från ägare eller investerare och interna standarder som ingår i vår kvalitetshandbok, däribland krav på mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Varje riskelement klassificeras både i förhållande till sannolikhet och konsekvens och omfattar våra anställda, leverantörer och samarbetspartner.

Due diligence-bedömningen utförs baserat på identifierade risker. Dessa identifierar behov av åtgärder som minskar riskerna för negativa konsekvenser även för anständiga arbetsvillkor och grundläggande mänskliga rättigheter. I synnerhet i samband med upphandling av byggande av nya kraftverk, men även för ordinarie drift, finns en inneboende risk för brott mot våra krav på socialt beteende som kräver särskild uppmärksamhet. Detta följs upp via ordinarie leverantörsuppföljning, genom deltagande i byggmöten och uppföljning av leveranser.

Utöver detta har vi som ett resultat av införandet av öppenhetslagen skickat brev till våra leverantörer där vi förtydligar våra krav på miljömässig och social hänsyn. Här framkommer krav på mänskliga rättigheter och antikorruptionsarbetet tydligt. Vi har även mottagit bekräftelse från leverantörerna att de efterlever dessa krav i sina egna verksamheter, samt att de kommer följa upp kraven med sina underleverantörer.

Vi har även som en del av implementeringen av öppenhetslagen utarbetat etiska riktlinjer för våra anställda. De anställda har gått igenom och signerat dessa riktlinjer i samband med de årliga medarbetarsamtalen.
Inga kränkningar eller negativa konsekvenser har upptäckts i Småkrafts verksamhet eller i verksamheten hos våra leverantörer under 2022.

För att reducera riskerna ytterligare har vi under 2023 arbetat för en bredare integrering av kraven i våra arbetsprocesser, i syfte att säkerställa att kraven genomförs och efterlevs i organisationen.

Under 2023 har vi även genomfört en omvärdering av våra riskelement. Detta för att säkerställa att vi anpassar oss efter både ändrade förutsättningar och interna och externa krav på verksamheten.

På vår hemsida finns en procedur för att hantera överträdelser av våra skyldigheter, riktlinjer och etiska standarder. Småkraft mottog inga sådana hänvändelser under 2022.