En
kraftman från
Reinli

Hållbarhet

Att anlägga ett småskaligt kraftverk är bra för klimatet och bidrar till den gröna omställningen. Norsk vattenkraft är grön, förnybar, ren och framtidsorienterad kraft. Småskaliga kraftverk använder naturliga älvar under en begränsad tidsperiod för att producera elektricitet, samtidigt som de ger tillbaka till lokalmiljön genom att stärka lokalmiljön runt kraftverket.

Vi på Småkraft och våra ägare har som mål att vara ledande inom hållbarhet. Vi har ett långsiktigt perspektiv och understryker en sund balans mellan produktion och förtjänst, samtidigt som vi prioriterar bevarande av biologisk mångfald och lokalt värdeskapande. Vi är även engagerade i pågående forskning som utforskar möjligheterna för att uppnå ytterligare miljöfördelar inom vår bransch. Vi arbetar hela tiden med att förbättra och hitta nya lösningar som reducerar miljöpåverkan från våra kraftverk och optimerar utnyttjandet av vattnet som går genom våra turbiner.

Rapporter

Djurliv och fiskar

Alla vattendrag, både stora och små, har sin egen, unika fauna som ska tas hänsyn till. Småkraft bygger och driver kraftverk på ett sätt där man försöker begränsa nackdelarna för den ekologiska balansen i älven, oavsett om det rör sig om musslor, groddjur, öring, ål eller lax, mossa eller träd, doppare eller forsärla.

Djurliv och fiskar
Norsk natur

Globalt perspektiv

”Tänk globalt, handla lokalt” har länge varit ett slagord i arbetet för en bättre planet. Genom att utnyttja lokala, förnybara resurser bidrar varje norskt småskaligt kraftverk till utvecklingen som syftar till att ta vara på planeten och säkra goda levnadsvillkor för kommande generationer.

Distriktsvänlig

Med över 774 000 långsträckta kvadratkilometer är både Norge och Sverige länder där distrikten spelar en avgörande roll. Genom att stimulera näringsverksamhet och öka värdeskapandet bidrar Småkraft till att stimulera bygderna och att upprätthålla ett spritt bosättningsmönster. Konsekvensanalyser som Småkraftföreningen har genomfört visar att ett genomsnittligt kraftverk skapar hela 13,5 miljoner i lokal kedjeeffekt och ytterligare 13,5 miljoner i nationell kedjeeffekt. Detta vittnar om att Småkrafts kraftverk skapar stora värden.

Reinli
Norsk natur

Minsta vattenflöde

Minsta vattenflöde åläggs koncessionshavaren genom villkor i koncessionen, eller som en förutsättning för licensfria åtgärder. Storleken på minsta vattenflödestappningen fastställs utifrån förhållandena i det aktuella vattendraget och behovet utifrån olika årstider.

Kraven på minsta vattenflöde ska alltid uppfyllas. Som regel är krav på minsta vattenflöde ställt vid intaget som leder vattnet bort från vattendraget, men det förekommer även att kravet på minsta vattenflöde ska vara tillfredsställt längre ner i vattendraget. Licensierade vattendragsanläggningar som har krav på minsta vattenflödestappning är skyldiga att logga och dokumentera att rätt vattenflöde släpps på. Utöver det ska det vara möjligt att på plats i nutid kontrollera kravet på minsta vattenflöde och att rätt vattenflöde släpps ut.

Krav från myndigheterna

Myndigheterna ställer strikta krav på den som vill anlägga och driva kraftverk. Detta är en självklarhet för att reducera de nackdelar som ingreppet innebär. Vi på Småkraft arbetar varje dag med att ta hänsyn till alla krav som ställs på oss som företag inom småskaliga kraftverk.

Distriktsnorge

Klimatförändringar och småskaliga kraftverk

Småkraft AS samarbetar med olika forskningsinstitutioner inom ”Climate Futures”-projektet. Projektet har som syfte att hitta sammanhang mellan väderdata och avrinning, så att man kan använda väder och klimatmodeller för att uppskatta förväntad produktion både på kort och lång sikt.

Hållbarhet handlar om balans

På Småkraft vill vi tillvarata olika hänsyn när vi skapar värden och förnybar energi. Dessa hänsyn omfattar bland annat klimat, miljö och värdeskapande.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta någon av oss för mer information.