Skarelva kraftverk

Kraftverket utnyttjar vattenflödet från ett område på 11,1 km2 i Sør-Skjomen i Narvik kommun. Vestskarelva och Snøskarelva rinner samman och bildar Skarelva och rinner vidare ut i Storelva. Storelva har utlopp i Skjomenbotn söder om Sør-Skjomen.

Historia

Gårdarna Sandvoll och Skjomboten ligger som innersta gårdsbruk i Skjomen i Narvik kommun. Tillsammans har de stora utmarksområden med tillhörande älvar. Mycket av kraftresurserna i Skjomen byggdes ut tidigt på 70-talet, men Vestskarelva och Snøskarelva berördes inte av utvecklingen.

Markägarna var övertygade om att älven hade god potential för ett småskaligt kraftverk. Hur värdeskapandet från älven skulle realiseras var föremål för en ganska omfattande bedömning där man föll på att man skulle använda sig av en professionell utvecklare som partner.

Under 2004 ingicks ett avtal med Småkraft, som tog på sig risken, arbetet med licensprocessen och själva byggandet. NVE beviljade licens 2008. Denna överklagades av Narvik kommun. Överklagan avvisades av OED i december 2009. Sommaren 2011 kom grävmaskinerna, och i slutet av 2012 stod kraftverket klart och redo att leverera förnybar energi och lokala näringsintäkter.

Med väggar i natursten och glasfasad är stationsbyggnaden trevlig att se på. Den ligger vackert anpassad till terrängen precis vid älven.

Projektet

Genomförandet av projektet har haft en del utmaningar längs vägen. Överklagan av licens till OED, rörgata i fjälldike, besvärlig och kostsam tillgång till kraftnät och telenät, samt sträng vinter under byggnadsfasen för att nämna några.
Samarbetet med markägarna har varit aktivt och bra. Deras bidrag i form av lokal kunskap och närvaro under byggnadsfasen har bidragit till gott projektgenomförande.

Alla leverantörer har levererat enligt förväntan. Byggandet har därmed kunnat följa planen. Detta är ingen självklarhet i den här typen av projekt.

Skarelva kraftverk har inflöde från två älvar, Snøskarelva och Vestskarelva, med ett totalt upptagningsområde på 11,1 km2. Minsta vattenflöde är 20 l/s på vintern för båda inloppen, medan det är 300 l/s för Snøskarelva och 20 l/s för Vesterskarelva på sommaren. Inloppet i båda älvarna ligger på 455 meters höjd och kraftstationen på 18, vilket ger en fallhöjd på 437 meter. Produktionen uppskattas till 11,9 GWh under ett normalår. Detta motsvarar 595 hushålls strömförbrukning.

Peltonturbinen har 4 strålar med en maximal kapacitet på 1,35 m3/sek och driver en generator på 5 500 kVA, 6 600 V. All ström transformeras upp till 22 kV och levereras till nätet.

Inloppsdammarna är byggda som utsprängda bassänger med låga dammar i armerad betong med prefabricerad inloppskonstruktion. Inloppen är väl anpassade till terrängen och framstår som ett måttligt ingrepp i omgivningarna. Rörgatan är av PE-rör för varje gren och i gjutjärn från förgrening till stationen. Diameter för PE-rör är 0,6 m och 0,7 m för gjutjärnsrören. Hela vattenvägen är nedgrävd.

Kraftstationsbyggnaden är utförd i Småkrafts välkända stil. Den är idag på 80 m2 och väl integrerad i terrängen. Utloppet går ut i älven via rör.

Tekniska data

Nederbördsfält

11,1 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 300 l/s

Inloppshöjd

455 m

Kraftverkshöjd

18,0 m

Fallhöjd

437 m

Produktion

12,0 GWh
Detta motsvarar ström till 750 hushåll.