Reinåga kraftverk

Reinåga är en sidoälv till Røssåga i Hemnes kommun, Nordland. Älven börjar vid utloppet från Reinåvatnet och rinner ut i Røssåga vid Reinåmoen, cirka 5 km från staden Korgen. Ingreppet i Reinåga blir omkring 1,8 km längs älven. Kraftstationen ligger en bit från vägen och utnyttjar befintlig avfart.

Historia

Gården Reinåmoen ligger strax söder om Korgen i Hemnes kommun. Här äger fem lantbruk fallrättigheterna i Reinåga. Markägarna var övertygade om att älven hade potential för småskalig kraftproduktion. Hur värdeskapandet från älven skulle realiseras har varit föremål för flertalet planer genom åren. Stor del av kraftresurserna runt Korgen byggdes ut på 50-, 60- och 70-talen, men Reinåga berördes inte av utbyggnaden den gången.

Under 2007 ingicks avtal med Småkraft, som tog på sig risken, arbetet med licensprocessen och själva byggandet. NVE beviljade licens 2012. Våren 2013 anlände grävmaskinerna och 2014 stod kraftverket färdigt för att börja leverera förnybar energi och lokala näringsintäkter.

Med väggar i natursten och glasfasad är stationsbyggnaden vacker att se på. Den passar väl in i omgivningen ovanför Kattuglhola

Projektet

Genomförandet av byggprojektet har haft sina utmaningar längs vägen. Bland annat pilotprojekt med långhålsborrning på över 1 km, kostsam åtkomst till telenät, sträng vinter under byggfasen och minitunnel på kalfjället. Vattenvägen i Reinåga är det första, och hittills enda, borrhålet på över 1 km med Norhards egna borrteknik.
En av de viktigaste faktorerna för det goda genomförandet är att både projektteam och leverantörer har färska erfarenheter från liknande kraftprojekt. En lokal entreprenör i kombination med erfaren projektledning ger god inverkan både på genomförande och resultat. En annan viktig framgångsfaktor är att alla leverantörer har levererat i tid. Byggandet har därmed kunnat hålla tidsplaneringen. Det är ingen självklarhet i den här typen av projekt.

Reinåga kraftverk har inflöde från ett upptagningsområde på 4,3 km2. Minsta vattenflöde på vintern är 12 l/s, medan det på sommaren ligger på 72 l/s. Inlopp på en höjd om 700 meter och kraftstationen på 124 ger en fallhöjd på 580 meter. Produktionen uppskattas till 12,3 GWh under ett normalår. Detta motsvarar strömförbrukningen för 615 hushåll.

Peltonturbinen har 3 strålar med en maximal kapacitet på 800 l/sek och driver en generator på 4 350 kVA, 6 600 V. All ström transformeras upp till 22 kV och levereras till nätet.
Inloppet är byggt som en sprängd tunnel/kanal mellan Reinåvatnet och borrhålet. Tröskeln vid utloppet är väl anpassad efter terrängen på plats. Reinåvatnet får regleras med 0,5 meter, vilket motsvarar självregleringen.

Vattenvägen består av rör i dike längst ner, medan det branta partiet överst är utfört med riktningsstyrd borrning av schakt. Rörgatan är gjord i gjutjärn från schakt till station, medan schaktet är utfört med stålrör. Diametern är 600 mm. Hela vattenvägen går i fjäll/är nedgrävd.

Kraftstationsbyggnaden är utförd i Småkrafts välkända stil. Byggnaden är idag på 80 m2 och väl anpassad efter omgivningen. Utloppet leds tillbaka ut i Reinåga via rör.

Tekniska data

Nederbördsfält

4,1 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 72 l/s

Inloppshöjd

700 m

Kraftverkshöjd

133,0 m

Fallhöjd

567 m

Produktion

12,8 GWh
Detta motsvarar ström till 800 hushåll.