Muoidejohka kraftverk

Muoidejohka ligger på sydsidan av Beiardalen i Beiarn kommun i Nordland fylke. Älven har sitt utlopp i Beiarelva cirka 40 km från Beiarelvas utlopp i Beiarfjoden. Vattenvägen är en kombination av nedgrävda rör, borrhål och tunnel. Muoidejohka kraftverk realiserades som ett samarbete mellan privata markägare, Småkraft och Statskog Energi.

Historia

Gårdarna Krokstrand och Hammernes ligger i Beiardalen i Beiarn kommun. Tillsammans med Statskog, som har stora arealer i Beiarn, innehar de fallrättigheterna i Muoidejohka. Markägarna var övertygade om att älven kunde har god potential för småskalig kraft. Hur värdeskapandet från älven skulle realiseras har blivit föremål för flera planer genom åren. År 1944 skapades ett andelslag med 68 medlemmar med syftet att skapa elektricitet för de som bodde i Gråttånes i Beiardalen.

Mycket av kraftresurserna i Beiardalen byggdes ut under tidigt 90-tal, men Muoidejohka berördes inte av utbyggnaden den gången. När nästa steg i byggandet skulle realiseras under sena 90-talet var det meningen att även Muoidejohka skulle överföras till Glomfjord. Motståndet blev dock så stort att regeringen stoppade projektet 2000, precis innan byggstart. I sitt nyårstal 2001 förkunnade Stoltenberg att ”tiden för nya stora vattenkraftsbyggen i Norge är över”.

Under 2004 ingicks ett avtal med Småkraft, som tog på sig risken, arbetet med licensprocessen och själva byggandet. Under den sista granskningen kom det fram att Statskog var ägare till övre delen av fallet. Statskog blev aktiv medägare i projektet och Muoidejohka Kraft AS blev initiativtagare. NVE beviljade licens 2010. Sommaren 2011 anlände grävmaskinerna, och 2014 stod kraftverket klart för att börja leverera förnybar energi och lokala näringsintäkter.

Med väggar i natursten och glasfasad är stationsbyggnaden vacker att se på. Den ligger väl anpassad till terrängen precis vid sammanflödet med Beiarelva.

Projektet

Genomförandet av projektet har haft sin beskärda del av utmaningar längs vägen. För att nämna några: pilotprojekt med borrning från fjällhall, vattenväg i poröst berg, kostsam åtkomst till kraftnät och telenät och sträng vinter under byggnadsfasen.
Samarbetet med markägarna har varit bra. Deras bidrag i form av lokal kunskap och närvaro under byggnadsfasen har bidragit till gott projektgenomförande.

Teknisk information

Muoidejohka kraftverk har inflöde från ett upptagningsområde på 14 km2. Minsta vattenflöde på vintern är 10 l/s, medan det på sommaren ligger på 100 l/s. Inloppet ligger på en höjd om 622 meter och kraftstationen på 144, vilket ger en fallhöjd på 478 meter. Produktionen uppskattas till 18,2 GWh under ett normalår. Det motsvarar strömförbrukningen för 910 hushåll.

Peltonturbinen har 5 strålar med en maximal kapacitet på 1,50 m3/sek och driver en generator på 5 490 kVA, 6 600 V. All ström transformeras upp till 22 kV och levereras till nätet. Nätet är förstärkt till Beiarn transformator som ligger cirka 20 km längre ner i Beiardalen.

Inloppsdammen är byggd som utsprängd damm med låg kant i armerad betong med en gjuten skiljevägg mellan fångdamm och inloppsdamm. Inloppet är väl anpassat efter terrängen och framstår som ett måttligt ingrepp i omgivningen.

Rörgatan är gjord i gjutjärn från schakt till station, medan schaktet är utrustat med stålrör. Diameter är 700 mm. Hela vattenvägen går i fjäll/nedgrävd.

Kraftstationsbyggnaden är utförd i Småkrafts välkända stil. Den är idag på 80 m2 och väl integrerad i terrängen. Utloppet förs via rör/kanal till älven.

Tekniska data

Nederbördsfält

14,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

625 m

Kraftverkshöjd

144,0 m

Fallhöjd

481 m

Produktion

18,2 GWh
Detta motsvarar ström till 1138 hushåll.