Hommsåne kraftverk

Hommsåne ligger i Homme i Valle kommun. Fallrättigheterna tillhör markägare på tre jordbruk.

Historia

Hommsåne ligger i Homme i Valle kommun. Fallrättigheterna tillhör markägare på tre jordbruk. En av markägarna var under 2004 med vid byggandet av Bjørgum kraftverk med Småkraft, och kontaktade Småkraft angående ett samarbete om byggande även i sin egen älv. Under 2017 ingicks avtal med Småkraft, som tog på sig risken, arbetet med licensprocessen och själva byggandet. NVE beviljade licens under 2010. Sommaren 2014 anlände grävmaskinerna och våren 2016 stod kraftverket färdigt för att leverera förnybar energi och lokala näringsintäkter. Hommesåne kraftverk ligger nu väl anpassat till omgivningen ovanför Homme gård.

Projektet

Genomförandet av projektet har haft sin beskärda del av utmaningar längs vägen. I synnerhet den branta terrängen på vissa delar av rörgatan har utgjort en utmaning. Dessutom skedde ett par stora översvämningar i vattendraget under byggperioden, vilka fick hanteras och ledde till förseningar i byggprocessen. Trots de nämnda utmaningarna har projektet genomförts utan större skador på personal, maskiner eller installationer. Det fördes även god dialog med NVE under projektfasen. Samarbetet med markägarna har varit gott. Deras bidrag i form av lokal kunskap och närvaro under både ansökningsfasen och byggfasen har bidragit till projektgenomförandet.

Tekniska data

Nederbördsfält

12,2 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 20 l/s

Inloppshöjd

661 m

Kraftverkshöjd

390,0 m

Fallhöjd

271 m

Produktion

5,1 GWh
Detta motsvarar ström till 319 hushåll.