Follsjå kraftverk

Follsjå kraftverk färdigställdes 2015 men vattendraget har en lång och spännande industriell historia. På 1800 utnyttjades Fulldøla för timmerflottning och redan under 1811 gjorde timmerspekulant Bent Blehr (1770–1828) timmerköp kring vattendraget för kommersiell försäljning. Den sista flottningen gjordes runt 1975 och då hade flottning sannolikt bedrivits i över 100 år.

När Blehr år 1811 gjorde sina uppköp stod det redan tre kvarnar nedanför den gamla inloppsdammen där Fulldøla rinner ut ur Follsjå. Sista användningen skedde på 1960-talet, och nu finns endast grundmuren kvar. Under 1811 byggdes även ett gårdssågverk, vilket användes sista gången 1970-talet när material sågades till för flera av sommarstugorna som byggdes vid inloppet till Follsjå Kraft AS.

Tidigt på 1900-talet köpte Sam Eyde och kompani upp alla rättigheter för att utnyttja vattendraget. Nedströms från Fulldøla började Årslifoss kraftverk byggas 1915.

Det fanns därmed en fin historia av användning av vattendragens värden när markägarna runt Fulldøla och Follsjå påbörjade arbetet med att realisera ett småskaligt kraftverk. Markägarna stod enade i en tidskrävande och besvärlig process. På grund av de många egenheterna runt Fulldøla och Follsjå skulle särskild hänsyn tas till ett flertal faktorer.

Den 12 december 2012 beviljades slutligen licens för att bygga kraftverket. I licensen ligger rätten till att reglera själva Follsjå och att utnyttja fallet längs Fulldøla. Den 19 juni 2013 grundades Follsjå Kraft AS av lokala markägare tillsammans med det traditionsrika Notodden-bolaget Tinfos AS.

På grund av de historiska arven i området gjordes omfattande arkeologiska undersökningar som sammanlagt kostat över 1 miljon norska kronor. Man hittade rester från jakt och nomadliv från stenålder och i närheten av inloppet kan man se spår av den gamla industriella historien i form av timmerrännor, gamla dammanläggningar och stödmurar. Dessutom lades en halv miljon kronor på biologiska undersökningar knutna till fiske, flodpärlmusslor, mossa, lav och annan fauna. I synnerhet var och är bevarandet av flodpärlmusslan viktigt i samband med byggandet och driften av kraftverket.

Byggstarten ägde rum 18 mars 2014, och kraftverket byggdes färdigt på rekordtid. Redan 30 januari 2015, omkring 3 veckor för planen, stod kraftverket klart. Under 2016 köpte Norsk Grønnkraft AS (som senare fusionerades med Småkraft AS) upp kraftverket, och Småkraft AS äger idag omkring 82 % av Follsjå Kraft AS. Resterande aktieägare består av lokala markägare.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Sommar: 2 l/s

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

14,5 GWh
Detta motsvarar ström till 906 hushåll.