Fivelandselva kraftverk

Fivelandselva Kraftverk ligger i Sauda kommun i Rogaland fylke.

Historia

Fivelandselva ligger i Sauda kommun, Rogaland. Fivelandselva har sitt utlopp från Stemvatnet 600 meter över havet. (Longavatnet, Botnatjødna och Botnavatnet rinner ner i Stemvatnet.)
Älven har varit mycket viktig för Fivelandsgården, och redan tidigt nyttjades vattenfallet för att driva slipsten och kvarnhus (Augnedalen), vilket finns registrerat så tidigt som 1800–1810.
Sågverket nere vid hembygdsgården ”Saglien”, vilket registrerades runt 1820, levererade bland annat material vid byggandet av båtar på Shetland. Det fanns även ett stampverk vid älven.

2011: April. Markägarna började samarbetet kring en möjlig kraftstation i Fivelandselva. Samarbetspartner var Haugaland Kraft

2014: 19 december. Licens beviljades av NVE

2016: 
1 januari. Haugaland Kraft och Sunnhordaland kraft fusionerade.

2017: 22 maj. Projektet ”förkastades”.

2017: 24 maj. Markägarna kontaktade Småkraft via Halvard Tesdal och startade samtal/förhandlingar.

2019: 12 augusti. Anläggningsstart med vägbygge med lokala entreprenören Brødrene Selvik, utgrävning av kraftstation och påbörjande av dike för rörgata. 2019

2020:  30 juni. Första gjutning av dammbotten.

2020: 9–11 december. Provkörning, uppkoppling mot nät.

Efter 16 månader med ett stabilt samarbete mellan markägare och Småkraft samt lokal entreprenör och teknisk personal (Energi Teknikk) driftsattes Fivelandselva kraftverk permanent i februari 2021 till nytta för miljö och lokalt värdeskapande.

Projektet

Genomförandet har gått enligt planen och ter sig idag som ett särskilt bra projekt. Totalt användes cirka 21 000 kg sprängmedel och man borrade omkring 30 000
 meter. Markägarna är nöjda med hur den lokala entreprenören (Brødrene Selvik) och Småkraft har löst utmaningarna som uppkommit längs vägen och tagit tillvara markägarnas intressen under genomdrivandet.

Teknisk information

Fivelandelva kraftverk har ett inflöde från ett upptagningsområde på 6,6 km2. Minsta vattenflöde på vintern är 35 l/s, och på sommaren 85 l/s.
Inlopp på 368 meters höjd och kraftstation på 122 ger en fallhöjd på 246 meter. Produktionen uppskattas till 8,5 GWh under ett normalt år. Peltonturbinen har 5 strålar med en maximal kapacitet på 1 500 l/s och driver en generator på 3 340 kVA, 6 600 V. Spänningen transformeras upp till 11 kV innan strömmen levereras till nätet. Installerad effekt 3,1 MW. Kraftverket har kapacitet att förse 530 hushåll med årlig strömförbrukning på 16 000 kWh. Inloppet består av en gravitationsdamm med inloppskonstruktion i betong.
Vattenvägen består av GRP-rör och duktila gjutjärnsrör som är nedgrävda och sträcker sig 1 407 meter från inlopp till turbin. Kraftstationsbyggnaden är utförd i Småkrafts välkända stil.

Tekniska data

Nederbördsfält

6,6 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 85 l/s

Inloppshöjd

368 m

Kraftverkshöjd

122,0 m

Fallhöjd

246 m

Produktion

8,5 GWh
Detta motsvarar ström till 531 hushåll.