Fiskløysa kraftverk

Fiskløysa kraftverk är ett vattenkraftverk vid Murusjøen i Lierne kommun i Trøndelag. Projektet är genomfört av NGK Utbygging AS och drivs av Småkraft AS.

Området

Fiskløysa kraftverk ligger i Muru statsallmänning i öst i Lierne kommun, där Statskog SF är markägare och Nordli fjellstyre administrerar och förvaltar bruksrättigheter som jakt, fiske och betesmark.
Området gränsar mot Lierne nationalpark i söder, med stor vilttäthet och en spännande geologi som gör området attraktivt för jakt, fiske, friluftsliv och vandring. Artrikedomen är varierad och delvis unik i regionala och nationella sammanhang.
Här finns långa traditioner för nyttjande av naturresurser som skogsbruk, utmarksbete, jakt, fiske och bärplockning. Hela området utnyttjas i samband med samisk tamrenskötsel.
De nedre delarna av området består av mycket högproduktiv skog som gradvis övergår i mer fjällskogspräglad terräng. Den övre delen består delvis av genuin urskog.
Muru-området är vattendelare mellan vattendragen som rinner ut i Norska havet och Östersjön, där Fiskløysa rinner ner i Murusjøen och österut in i Sverige. Murusjøen har en mångsidig fiskefauna, med arter som öring, fjällröding, kanadaröding, gädda, sik och harr.

Projektet

Projektet byggdes i NGK Utbygging AS:s regi efter att de övertog projektet från NTE och Statskog Energi som inte lyckades hitta lönsamhet i projektet. De tekniska planerna reviderades för att hitta lönsamma lösningar och detta gjorde att projektet slutligen kunde realiseras.
Själva byggandet gick i det stora hela bra, även om man stötte på en del utmaningar, vilket inte är helt ovanligt när man bygger i naturliga miljöer. Man behöver ta hänsyn till markförhållanden och varierande väderförhållanden. Under dessa förutsättningar är det viktigt att ha ett erfaret projektteam och kunniga entreprenörer som kan hitta lösningar och undvika stora förseningar. Under detta projekt har man hanterat allt från en mobilkran som välte på vägen, djupa slaskhål som behövde dräneras med efterföljande massiva förflyttningar av material och temperaturer ner mot -30 grader som skapade utmaningar med tjäle i rördiket.

Teknisk beskrivning

Kraftverket har inflöde från ett upptagningsområde på 58 km2. Minsta vattenflöde är 300 l/s på sommaren och 100 l/s på vintern. Inloppet på en höjd om 506 meter och station på 318,4 ger en fallhöjd på 187,6 meter. Produktionen uppskattas till 17,9 GWh under ett normalt år. Det motsvarar strömförbrukningen hos 895 hushåll.
Peltonturbinen har en maximal kapacitet på 3,25 m3/s och driver en generator på 5 632 kVA, 6 600 V. Elektromekanisk utrustning levererades av Spetals verk. Byggarbetet utfördes av Namsskogan Bygg AS.
Rörgatan består av GRP-rör och har en längd på 2 360 meter och rördiameter på 1 200, 1 300 och 1 400 mm med en tredjedel av varje diameter. Rörmaterial levererades av Brødrene Dahl AS och anläggningsarbetet utfördes Kolbjørn Nilsskog AS. Inloppsdammen är byggd på lösa material som fyllningsdamm med betongkärna som tätning. I betongkärnan användes glasfiberarmering.
Spänningen transformeras upp till 22 kV innan strömmen levereras till nätet. Man grävde ner 2,6 km med 22 kV-kabel fram till NTE:s nät. Därifrån har NTE grävt ner 22 kV-kabel fram till Nordli transformatorstation för att ersätta gammal luftburen ledning.

Tekniska data

Nederbördsfält

58,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 300 l/s

Inloppshöjd

506 m

Kraftverkshöjd

318,0 m

Fallhöjd

188 m

Produktion

17,9 GWh
Detta motsvarar ström till 1119 hushåll.