Ekkjestølen kraftverk

Ekkjestølen kraftverk ligger i Ullensvang kommun, Vestland fylke. Det utnyttjar fallet mellan en höjd på 848 meter och 387 meter i Ekkjeåna som rinner ut i Røldalsvatnet.

Ekkjestølen kraftverk är ett rent elkraftverk utan någon form av magasinering. Lammabekken har överförts med hjälp av grävning och nedsprängning av en cirka 10 meter lång kanal. Vid inloppet till kanalen har man byggt ett staket så att bäcken kan ledas tillbaka till sin naturliga färdväg. Enbart överföringen bidrar med en produktion på 1,8 GWh. Inloppsdammen är 20 meter lång. Inloppsbassängen har en volym på 2 000 m³. Inloppet är försett med balkstaket, galler, lucka och konövergång till röret. I den konformade delen strax nedströms om luckan har ett luftrör gjutits in. Inloppet ligger i ett område som ofta påverkas av stora snömängder. Med hänsyn till detta har man därför byggt ett luckhus med yta på cirka 12 m² för att säkra driftsförhållandena. Vattenvägen består av duktila gjutjärnsrör med diameter på 600 mm. Den är delvis nedgrävd i löst material och delvis lagd i sprängt dike. Vattenvägen korsar riksväg 520 till Sauda på fyra ställen.

Kraftstasjonen ligger på en höjd om 387 meter vid Røldalsvatnet vid Ekkjevika.

Utloppet från turbinen går via rör under riksväg 13 och med nedsänkt utlopp i Røldalsvatnet.

Installerad effekt: 4,0 MW Kapacitet: 1,1 m3/s. Rör/vattenväg: Nedgrävda duktila gjutjärnsrör med 600 mm diameter och längd på 1 840 meter

Man har installerat en horisontell peltonturbin med 2 strålar.

Tekniska data

Nederbördsfält

6,7 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

848 m

Kraftverkshöjd

387,0 m

Fallhöjd

461 m

Produktion

17,1 GWh
Detta motsvarar ström till 1069 hushåll.