Bergstø kraftverk

Bergstø kraftverk utnyttjar ett fall mellan 615 och 375 meters höjd i Stølselva som rinner ut i Dalelva som åter rinner ut i Rullestadvatnet och vidare ut i Åkrafjorden vid Fjæra. Licens för byggandet beviljades 19 juni 2007.

Bergstø kraftverk driftsattes i december 2009.

Det gjordes inga regleringsmagasin eller överföringar i samband med byggandet. Kraftstationen körs efter inflödet i älven. Man har byggt en betongdamm på 615 meters höjd. Dammen med bräddavlopp är 2 meter hög i huvudälven, medan dammen är 3,5 meter hög vid inloppet. Inloppet är utsprängt i berget strax intill.

Från inloppet har man lagt ett gjutjärnsrör ner till kraftstationen. Hela röret ligger i bergsdike och inflödesröret är nedgrävt på hela sträckan. Bergstø påbörjades 2008 och driftsattes i december 2009.

Endast kraftstationens överbyggnad är synlig. Utloppet från turbinen går i ett kort rör fram till kulverten under europavägen strax intill. Kraftstationen framstår som en enkel träbyggnad med glasfasad mot huvudvägen. I stationen har man installerat en vertikal 6 peltonturbin med 6 strålar med tillhörande 2,9 MW generator. Kapacitet på 1,55 m3/sek. Vattenvägen är ett 700 mm duktilt gjutjärnsrör med en längd på 1 380 meter. Kraftverket är anslutet via 22 kV högspänningsledning i marken fram till 22 kV-ledningen mellan Odda och Etne. Ledningen går genom dalen, 150 meter från kraftstationen.

Tekniska data

Nederbördsfält

8,8 km²

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

615 m

Kraftverkshöjd

375,0 m

Fallhöjd

240 m

Produktion

9,0 GWh
Detta motsvarar ström till 563 hushåll.